Goldenpoint SS 2016

Ph | Adriano Russo
Stylist | Giacomo Simoni
Testimonial | Federica Nargi
Production | ten artist